Vedúci technik verejného osvetlenia

Naša spoločnosť obsadzuje pozíciu samostatného, zodpovedného a technicky mysliaceho vedúceho pracovníka/čku, s odbornou spôsobilosťou podľa vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z. z. (t. j. §22 a §23), ktorý/á bude organizovať a riadiť činnosť podriadených pracovníkov (elektrikárov spravujúcich verejné osvetlenie v meste Žilina ).