Kontakt

Technické služby mesta Žilina, s.r.o

sídlom: Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina
korešpondenčná adresa na doručovanie písomností: Hálkova 22A, 010 01 Žilina
tel.: 0917 265 639

IČO: 53 946 600
zapísaná v OR OS Žilina, odd. Sro, vl. č. 77853/L

Bankové spojenie
SK78 5600 0000 0078 3733 3001

konateľ: Ing. Peter Rolko / konatel@tsmza.sk
dozorná rada: Mgr. Peter Cibulka, Mgr. Denis Cáder, Mgr. Karol Haas, Mgr. Jan Rzeszoto, Ing. Igor Choma


Ak máte otázky, napíšte nám: