Kontakt

Technické služby mesta Žilina, s.r.o

sídlom: Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina
korešpondenčná adresa na doručovanie písomností: Hálkova 22A, 010 01 Žilina

IČO: 53 946 600
zapísaná v OR OS Žilina, odd. Sro, vl. č. 77853/L

Bankové spojenie
SK78 5600 0000 0078 3733 3001

konateľ: Ing. Peter Rolko / konatel@tsmza.sk
dozorná rada: Ing. Michal Berger, Mgr. Vladimír Randa, Ing. Martin Kapitulík, Ing. František Talapka, Mgr. Denis Cáder


Ak máte otázky, napíšte nám: