Správa a údržba verejného osvetlenia

Pri správe a údržbe sústavy verejného osvetlenia naša spoločnosť zabezpečuje činnosť a proces výkonu prevádzky, údržby a riadenia verejného osvetlenia, operatívne zaisťuje proces odstraňovania porúch, činnosť prác pod napätím, činnosti spojené s diagnostikovaním, vyhľadávaním a odstraňovaním  káblových porúch. Ďalej zabezpečujeme príjem hlásení o poruchách verejného osvetlenia, ich evidenciu a odstraňovanie, ako aj zabezpečujeme riadenie verejného osvetlenia na základe schváleného harmonogramu časov spínania. Pre verejnosť zabezpečujeme zastupovanie mesta Žilina v rámci stavebných konaní, ako správca inžinierskych sietí v meste Žilina, vydávame stanoviská a odborné posudky k projektovej dokumentácii týkajúcej sa verejného osvetlenia a vytyčujeme podzemné vedenia v teréne.

  • Dispečing pre nahlasovanie porúch na verejnom osvetlení: +421 41 563 00 79
  • E-mailová adresa na dispečing pre nahlasovanie porúch na verejnom osvetlení: osvetlenie@tsmza.sk
  • elektronickým formulárom TU

Žiadosť o vydanie stanoviska (na základe požiadavky stavebného úradu)

Vašu žiadosť o vydanie stanoviska pre verejné osvetlenie adresujte: Technické služby mesta Žilina, s.r.o. Námestie obetí komunizmu 3350/1 011 31 Žilina Vašu žiadosť môžete podať:

  • elektronickým formulárom TU,
  • poštou na adresu Technické služby mesta Žilina, s.r.o., Hálkova 22A, 010 01 Žilina,
  • osobne na adresu Hálkova 22A, 010 01 Žilina v úradných hodinách PO – ŠT / 8:00 – 14:00 hod