Správa a údržba verejného osvetlenia

Pri správe a údržbe sústavy verejného osvetlenia naša spoločnosť zabezpečuje činnosť a proces výkonu prevádzky, údržby a riadenia verejného osvetlenia, operatívne zaisťuje proces odstraňovania porúch, činnosť prác pod napätím, činnosti spojené s diagnostikovaním, vyhľadávaním a odstraňovaním  káblových porúch. Ďalej zabezpečujeme príjem hlásení o poruchách verejného osvetlenia, ich evidenciu a odstraňovanie, ako aj zabezpečujeme riadenie verejného osvetlenia na základe schváleného harmonogramu časov spínania. Pre verejnosť zabezpečujeme zastupovanie mesta Žilina v rámci stavebných konaní, ako správca inžinierskych sietí v meste Žilina, vydávame stanoviská a odborné posudky k projektovej dokumentácii týkajúcej sa verejného osvetlenia a vytyčujeme podzemné vedenia v teréne.

  • Dispečing pre nahlasovanie porúch na verejnom osvetlení: +421 41 563 00 79
  • E-mailová adresa na dispečing pre nahlasovanie porúch na verejnom osvetlení: osvetlenie@tsmza.sk