Oznam

Od 1.8.2022 sa novým správcom verejného osvetlenia v meste Žilina stáva spoločnosť Technické služby mesta Žilina, s.r.o.. Nahlásenie poruchy je možné nahlásiť na telefónnom čísle 041 56 300 79, alebo prostredníctvom emailu:  osvetlenie@tsmza.sk. Zároveň je potrebné adresovať žiadosti o vyjadrenie sa k sieti verejného osvetlenia na: Technické služby mesta Žilina, s.r.o., Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina, korešpondenčná adresa : Hálkova 22A, 010 01 Žilina. Viac informácií na www.tsmza.sk.