Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF22004 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Nedoplatok elektrická energia za obdobie VIII/2022 23428,45 4685,69 28114,14 448/2022 12.09.2022 16.09.2022