Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3022072 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Refakturácia elektrickej energie od 01.07.2022 do 30.09.2022 103,59 0,00 103,59 429/2022 07.10.2022 11.11.2022